logo1 logo2
    มาตรฐานการวิจัยในสัตว์ทดลอง
    สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มาตรฐานการวิจัย : ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งนิยามและคำจำกัดความของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การจัดกลุ่มการวิจัย การจัดกลุ่มหน่วยงานที่ทำการวิจัย และดำเนินการจนได้กรอบแนวคิดและตัวชี้วัดภาพรวมการวิจัยและตัวชี้วัดการวิจัยเฉพาะสาขา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งการดำเนินการต่อไป จะเป็นการทดสอบการใช้ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมา และนำเสนอระบบการประเมินผลในภาพรวม พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลการใช้ระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ


ภาพบรรยายกาศการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
โดยคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สพสว.


สำนักวิจัยและพัฒนา  

คณะวิทยาศาสตร์  

คณะสัตวแพทยศาสตร์  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

สำนักงานอธิการบดี  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

สำนักวิจัยและพัฒนา  

ภาพบรรยายกาศการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
โดยคณะกรรมการคกส. ม.อ.


คณะวิทยาศาสตร์   

คณะสัตวแพทยศาสตร์  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 1. ความรู้เรื่อง การกำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยเชิงคลีนิก
 2. การคำนวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม R
  1. Download โปรแกรม R 3.5.6
  2. ตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่างด้วย R สำหรับสถิติวิเคราะห์ t-test for one-sample
  3. ตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่างด้วย R สำหรับสถิติวิเคราะห์ t-test for two samples
  4. ตัวอย่าง การคำนวณขนาดตัวอย่างด้วย R สำหรับสถิติวเคราะห์ One-Way ANOVA บนแผนการทดลอง CRD
 3. การคำนวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม GPOWER
  1. Download โปรแกรม GPOWER
  2. GPower Manual
  3. GPower ตัวอย่างการใช้
  4. GPower คำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับสถิติวิเคราะห์ t-test for one-sample
  5. การคำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*power สำหรับงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์
 4. การคำนวณขนาดตัวอย่างบน Android 2.2
  1. Download n4Studies (บนมือถือ)
 5. การกำหนดขนาดตัวอย่างและแนวทางในการปฏิบัติและข้อควรระวัง สำหรับการทดสอบความเป็นพิษต่อผิวหนังในสัตว์ทดลอง
  1. OECD (1981; 1992, 2002; 2009)
  2. OECD (423)

ติดต่อ

มาตรฐานการวิจัยในสัตว์ทดลอง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์:0-7428-6963
Email: rdo@psu.ac.th
Website: http://rdo.psu.ac.th

Link ที่เกี่ยวข้อง