มาตรฐานการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ

plant
plant

ขั้นตอนการขอประเมิน

1. ประเมินประเภทงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของโครงการ

2. ประเมินระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

2. ขั้นตอนการขอรับหนังสือมอบอำนาจ เพื่อแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต่อ กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์


แบบฟอร์ม

1. แบบประเมินประเภทของงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. บัญชีจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

3. หนังสือมอบอำนาจ

4. แบบฟอร์ม รช.1

5. แบบประเมินประเภทของระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ


ปฏิทินกิจกรรม

ตารางแผนการปฏิบัติงานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ


เอกสารน่าสนใจ

1. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

2. รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2561

3. รายการพิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2562

4. รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

5. รายการเชื่อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

6. รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

7. รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

8. รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565

9. Biosafety Guideling : http://www.biotec.or.th/ibc

10. แนวทางการจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์


ภาพกิจกรรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)" โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563

2. การตรวจประเมินประเภทของระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2563


Link ที่เกี่ยวข้อง

- สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

- คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

- กรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับส่วนงานชุดที่ 1

ติดต่อ

Research Integrity Department
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์: 0-7428-6955
Email: arunwan.s@psu.ac.th
Website: https://rid.psu.ac.th

User online: 1

Statistics
Today: 0
Total: 0
Your IP: ec2-3-233-232-160.compute-1.amazonaws.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง