คณะกรรมการธรรมาภิบาลวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
รับข้อร้องเรียนจากนักวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการวิจัย
พิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียนและเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัย
สรุปเรื่องข้อร้องเรียนทุกกรณี แจ้งคณะกรรมการวิจัยและมหาวิทยาลัยทราบ
ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลวิจัยแก่นักวิจัย

ช่องทางรับข้อร้องเรียน ต่อคณะกรรมการฯ


หน้าเว็บไซต์ : ยื่นข้อร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ Link
อีเมล : ยื่นข้อร้องเรียนโดยส่งอีเมลไปยังคุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว arunwan.s@psu.ac.th
ตู้รับฟังความคิดเห็น : ยื่นข้อร้องเรียนผ่านตู้รับฟังความคิดเห็นที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ไปรษณีย์ : โดยมีส่งหนังสือถึง “ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ที่อยู่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อด้วยตนเอง : ณ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ

Research Integrity Department
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์: 0-7428-6955
Email: arunwan.s@psu.ac.th
Website: https://rid.psu.ac.th

User online: 1

Statistics
Today: 0
Total: 0
Your IP: ec2-44-221-70-232.compute-1.amazonaws.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง