ยื่นข้อเสนอโครงการ (ออนไลน์)

1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ระบบยื่นขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3. การบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การตรวจสอบสถานะโครงการ
1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
2. การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
3. การบริหารจัดการความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)


ฐานข้อมูล

1. ฐานข้อมูลการอบรมมาตรฐานการวิจัย
2. ฐานข้อมูลพัฒนานักวิจัย

จริยธรรมนักวิจัย


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ประชาสัมพันธ์

Published: 30 Jan, 2020


กิจกรรมพัฒนานักวิจัย

ภาพบรรยายกาศการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์โดยคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สพสว.

สำนักวิจัยและพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักงานอธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิจัยและพัฒนา

ติดต่อ

Research Integrity Department
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์: 0-7428-6955
Email: arunwan.s@psu.ac.th
Website: https://rid.psu.ac.th

User online: 1

Statistics
Today: 0
Total: 0
Your IP: ec2-44-221-70-232.compute-1.amazonaws.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง