โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand

รายชื่อห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ ชื่อห้อง/ ที่ตั้ง ผู้ดูแลห้อง สังกัดห้องปฏิบัติการ จำนวนผู้ใช้ห้อง ::
1 ห้องเย็น สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med38) (เลขทะเบียน: 2-1380-0003-6)
ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคาร อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์
รศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
2 ห้องเก็บตัวอย่างชีวภาพ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med37) (เลขทะเบียน: 2-1380-0002-8)
ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคาร อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์
รศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
3 ห้องเตรียมสารและจัดเก็บสารเคมี สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med36) (เลขทะเบียน: 2-0260-0382-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 อาคาร อาคารวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์
รศ.ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
4 ห้องเตรียมสารและจัดเก็บสารเคมี สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med35) (เลขทะเบียน: 2-0260-0382-3)
ที่ตั้ง : อาคาร อาคารวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์
รศ.ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
5 ศูนย์ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med33) (เลขทะเบียน: 2-1380-0001-0)
ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคาร อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์
รศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
6 PR309 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาไฟฟ้า (Electrophysiology Lab) (PSU_Sci139) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci139) (เลขทะเบียน: 2-0260-0380-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 3
นางสาวนิฟารีดา เสมอภพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
7 ทดสอบ ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี(PSU_PHY5) (เลขทะเบียน: 123456789012)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 อาคาร ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย
นางสาวปนัดดา ทองชู
ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี 1 คน
8 ST108 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci138) (เลขทะเบียน: 2-0260-0373-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 1 อาคาร อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเพชรดาพัชญ์ บุญสุข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
9 PR106 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci137) (เลขทะเบียน: 2-0260-0370-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR106 ชั้น 1 อาคาร อาคารพรีคลินิก
นางสาวนารีนาท มุนีรังสี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
10 CH312 ห้องปฏิบัติการวิจัย (PSU_Sci136) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci136) (เลขทะเบียน: 2-0260-0369-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 3 อาคาร อาคารเคมี
รศ.ดร.จงดี บูรณชัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
11 6602 ห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (PSU_Sci135) คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci135) (เลขทะเบียน: 2-0260-0368-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 6602 ชั้น 6 อาคาร อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดร.สุภากิจ เภาเสน
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
12 6607 ห้องปฎิบัติการศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (PSU_Sci134) คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci134) (เลขทะเบียน: 2-0260-0367-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 6607 ชั้น 6 อาคาร อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดร.สุภากิจ เภาเสน
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
13 Ag 7203 ห้องปฏิบัติการวิจัยฮาลาลด้านเคมี (PSU_Agro11) สำนักงานบริหารคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro11) (เลขทะเบียน: 2-0260-0354-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้อง 7203 ชั้น 2 อาคาร อาคาร อก.8 (ตึกฺฮาลาล)
ดร.ปรียาภรณ์ เดชอรัญ
สำนักงานบริหารคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
14 Ag 2313 ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศอาหารสุขภาพและนวัตอัตลักษณ์อาหาร (1) (PSU_Agro27) คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro27) (เลขทะเบียน: 2-0260-0351-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้อง 2313 ชั้น 3 อาคาร อาคาร อก.2
รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
15 ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยา (PSU_Med11) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med32) (เลขทะเบียน: 2-0260-0160-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 302 ชั้น 3 อาคาร อาคาร รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร
นางสาวเสาวณีย์ เมืองจันทร์บุรี
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 2 คน
16 ห้องปฏิบัติการ 51F408 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT24) (เลขทะเบียน: 2-0262-0039-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ 51F408 ชั้น 4 อาคาร 51F
นายตฤณ ขาวสังข์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
17 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT23) (เลขทะเบียน: 2-0262-0027-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 54202 ชั้น 2 อาคาร 54
นายตฤณ ขาวสังข์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คน
18 PSU_Chem1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT22) (เลขทะเบียน: 2-0262-0011-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ 54103 ชั้น 1 อาคาร 54
นายตฤณ ขาวสังข์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
19 ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med31) (เลขทะเบียน: 2-0260-0355-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาด ชั้น 2 และ 3 อาคาร สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
นางสาวเกตุลดา เพ็งเกต
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
20 เทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวพืช(Production and Posthavest Technology of Plant) สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT21) (เลขทะเบียน: 2026200327)
ที่ตั้ง : เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ชั้น 3 อาคาร 51E 305
นายธวัช รัตนพันธ์
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
21 ห้องปฎิบัติการกลางเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT20) (เลขทะเบียน: 2-0262-0034-3))
ที่ตั้ง : เลขที่ 181 เจริญประดิษฐ์ ต. ชั้น 2 อาคาร 51 E 203
นายธวัช รัตนพันธ์
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน
22 ห้องปฏิบัติการทางโลกศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (PSU_EarthSci1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT19) (เลขทะเบียน: 2-0262-0006-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 710202/2 ชั้น 2 อาคาร พรีคลีนิค
นายบุรฉัตร ศรีพิทักษ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 คน
23 ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง (Latex technology Laboratory) สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT18) (เลขทะเบียน: 2-0262-0023-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 20211 ชั้น 2 อาคาร 20
นายสิรดนัย สุหลง
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน
24 ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT17) (เลขทะเบียน: 2-0262-0030-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 33215 ชั้น 2 อาคาร 33
นายวิชพล คุ่ยคุ้ย
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน
25 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT16) (เลขทะเบียน: 2-0262-0028-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 20100 ชั้น 1 อาคาร 20
นายอภิชาติ ตันโลหะกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน
26 Rubber Testing Room1 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT15) (เลขทะเบียน: 2-0262-0029-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 33102 ชั้น 1 อาคาร 33
นายอินยาส กามะ
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน
27 ห้องปฏิบัติการเคมี1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT14) (เลขทะเบียน: 2-0262-0001-7)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร อาคาร 32
นายธรรมรัตน์ สัมมะวัฒนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คน
28 เคมีอนินทรีย์และเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT13) (เลขทะเบียน: 2-0262-0002-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ 51F403 ชั้น 4 อาคาร 51F
นายตฤณ ขาวสังข์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
29 ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างทางเคมีและกายภาพ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(PSU_STS1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0335-1)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร อาคารศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ
นางสาวพิชญานัน ศรีสุวรรณ
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 คน
30 ห้องเครื่องมือ 5 HPLC (PSU_InsCenter5) สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT12) (เลขทะเบียน: 2-0262-0019-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้อง 710206 ชั้น 2 อาคาร อาคารพรีคลินิก
นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
31 ห้องเครื่องมือ 4 Freezedryer (PSU_InsCenter4) สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT11) (เลขทะเบียน: 2-0262-0018-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้อง 710215 ชั้น 2 อาคาร อาคารพรีคลินิก
นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
32 ห้องเครื่องมือ 3 ICP (PSU_InsCenter3) สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT10) (เลขทะเบียน: 2-0262-0017-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 710204B ชั้น 2 อาคาร อาคารพรีคลินิก
นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน
33 ห้องเครื่องมือ 2 AAS (PSU_InsCenter2) สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT9) (เลขทะเบียน: 2-0262-0016-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ 710204A ชั้น 2 อาคาร อาคารพรีคลินิก
นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
34 ห้องเครื่องมือ 1 FTIR (PSU_InsCenter1) สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT8) (เลขทะเบียน: 2-0262-0015-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้อง 710205 ชั้น 2 อาคาร อาคารพรีคลินิก
นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
35 ห้องวิเคราะห์ทดสอบน้ำและตัวอย่าง (PSU_InsCenter6) สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT7) (เลขทะเบียน: 2-0262-0014-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้อง 710202 ชั้น 2 อาคาร อาคารพรีคลินิก
นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
36 PR500 ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci132) (เลขทะเบียน: 2-0260-0060-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR500 ชั้น 5 อาคาร อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
37 P400 ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์:ไบโอเซนเซอร์ ไบโอโฟโตนิกส์และชีวฟิสิกส์เชิงคำนวณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci131) (เลขทะเบียน: 2-0260-0096-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ P400 ชั้น 4 อาคาร อาคารฟิสิกส์
ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
38 P4 ห้องเตรียมสารและห้องเครืองชั่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci130) (เลขทะเบียน: 2-0260-0283-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ P4 ชั้น 4 อาคาร อาคารฟิสิกส์
ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
39 PSU Healthcare Tech (PSU_Eng 36) สำนักงานบริหารคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng36) (เลขทะเบียน: 2-0260-0362-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 705 ชั้น 7 อาคาร อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร
นางสาวกนกวรรณ ศรีวิรัตน์
สำนักงานบริหารคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
40 ห้องปฏิบัติการผ่าชันสูตร(สัตว์ปศุสัตว์) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์(PSU_Vet11) (เลขทะเบียน: 2-0260-0360-2)
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร อาคารจุฬาภรณ์การุณยรักษ์
นางสาวสิริลักษณ์ แก้วมณี
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
41 ห้องปฏิบัติการ 2 สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์(PSU_Vet10) (เลขทะเบียน: 2-0260-0361-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2 ชั้น 4 อาคาร อาคารจุฬาภรณ์การุณยรักษ์
นางสาวสิริลักษณ์ แก้วมณี
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
42 ห้องปฏิบัติการ 1 สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์(PSU_Vet9) (เลขทะเบียน: 2-0260-0359-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 ชั้น 4 อาคาร อาคารจุฬาภรณ์การุณยรักษ์
นางสาวสิริลักษณ์ แก้วมณี
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 คน
43 CH304 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (PSU_Sci129) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci129) (เลขทะเบียน: 2-0260-0358-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ CH304 ชั้น 3 อาคาร อาคารเคมี
รศ.ดร.โอภาส บุญเกิด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
44 หน่วยจ่ายกลาง สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med30) (เลขทะเบียน: 2026003505)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 3 อาคาร พยาธิวิทยา
นางชญาทิพย์ ปานแจ่ม
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
45 ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med29) (เลขทะเบียน: 2026003432)
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร อาคารพยาธิ
นางสาวยุภาวดี แย้มสุวรรณ
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
46 ห้องปฏิบัติการฉุกเฉิน สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med28) (เลขทะเบียน: 2026003467)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 2 อาคาร รัตนชีวรักษ์
นางสาวอำพันธ์ สุวรรณรัตน์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
47 ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med27) (เลขทะเบียน: 2-0260-0349-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 1 อาคาร อาคารพยาธิวิทยา
นางดาริน ชวะกูล
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
48 หน่วยรับสิ่งส่งตรวจ สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med26) (เลขทะเบียน: 2-0260-0348-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.หาด ชั้น 1 อาคาร พยาธิวิทยา
นางสาวกิติยา กิติยามาศ
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
49 หน่วยจุลทรรศนศาสตร์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med25) (เลขทะเบียน: 2-0260-0342-4)
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร พยาธิวิทยา
นางสาวชนนิกานต์ หนูหอม
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
50 ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med23) (เลขทะเบียน: 2-0260-0347-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 1 อาคาร อาคารพยาธิวิทยา
นางกรทิพย์ ศรีวรเดชไพศาล
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 4 คน
51 ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med22) (เลขทะเบียน: 2-0260-0345-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 2 อาคาร อาคารพยาธิวิทยา
นางสาวณาฏวดี เอี่ยวเจริญ
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
52 คลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med21) (เลขทะเบียน: 2-0260-0341-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 2 อาคาร พยาธิวิทยา
นางสาวศุภรัตน์ บูรณะนายก
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
53 จุลทรรศน์อิเล็กตรอน สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med20) (เลขทะเบียน: 2-0260-0356-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ - ชั้น Base อาคาร พยาธิวิทยาและออร์โธ
นางวรรณา สุทธิกรัณย์
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
54 พยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med19) (เลขทะเบียน: 2-0260-0352-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ - ชั้น 4 อาคาร พยาธิวิทยา
นางสาวแสงมณี รัสมี
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
55 จุลชีววิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med18) (เลขทะเบียน: 2-0260-0344-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ - ชั้น 3 อาคาร อาคารพยาธิวิทยาและออร์โธ
นายวชรกฤต วชิรพิเชฐ
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
56 PR305 ห้องวิจัยการฟื้นฟูและส่งเสริมการรู้คิดแบบบูรณาการ (PSU_Sci128) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci128) (เลขทะเบียน: 2-0260-0340-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR305 ชั้น 3 อาคาร อาคารปฏิบัติรวมพรีคลีนิค
นางสาวนิฟารีดา เสมอภพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
57 ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(PSU_Te8) (เลขทะเบียน: 2-0263-0009-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 80 หมู่ 1 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 6 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง
นางสาวทัศนีย์ สามารถ
สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน
58 ห้องปฎิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm36) (เลขทะเบียน: 2026003386)
ที่ตั้ง : เลขที่ 6601 ชั้น 6 อาคาร อาคาร 6 คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวกิตติยา ถิ่นพันธ์
ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 1 คน
59 ห้องปฎิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา(PSU_Pharm36) (เลขทะเบียน: 2026003386)
ที่ตั้ง : เลขที่ 6601 ชั้น 6 อาคาร อาคาร 6 คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวกิตติยา ถิ่นพันธ์
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ 1 คน
60 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(PSU_Te7) (เลขทะเบียน: 2-0263-0006-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ 80 ม.1 ห้องปฏิบัติก ชั้น 4 อาคาร อาคาร 6 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง
นางนภาพิศ หลิมสถาพรกุล
สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน
61 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1/จุลชีววิทยา สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(PSU_Te6) (เลขทะเบียน: 2-0263-0010-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 80 ม.1 ห้องปฏิบัติก ชั้น 4 อาคาร อาคาร 6 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง
นางนภาพิศ หลิมสถาพรกุล
สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน
62 ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(PSU_Te5) (เลขทะเบียน: 2-0263-0005-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ 80 หมู่ 1 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 6 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง
นางสาวทัศนีย์ สามารถ
สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1 คน
63 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและความปลอดภัยอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro26) (เลขทะเบียน: 2026003360)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2303 ชั้น 3 อาคาร อุตสาหกรรมเกษตร 2 (อก.2)
ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
64 ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา (Post-PCR) สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med17) (เลขทะเบียน: 2-0260-0337-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ Post-PCR ชั้น 4 อาคาร ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูวิทยา อาคารภาควิชาพยาธิวิทยา
นางสาวอารีย์รัตน์ หนูนวล
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 27 คน
65 ห้องปฏิบัติการ BSc.0210: ห้องปฏิบัติการวิจัยพืช ดร.อลิษา หนักแก้ว (PSU_Sci127) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci127) (เลขทะเบียน: 2-0260-0333-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc.0210 ชั้น 2 อาคาร อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(ตึกBSc.)
ดร.อลิษา หนักแก้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
66 ห้องปฎิบัติการระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และซอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng35) (เลขทะเบียน: 2-0260-0327-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 3 อาคาร โรงหล่อวัสดุ
นายวรพจน์ ศิริไพศาล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
67 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng34) (เลขทะเบียน: 2-0260-0330-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื ชั้น 1 อาคาร มงคลสุข
นายสุมาตร ฟองเกิด
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
68 ห้องปฏิบัติการเคมียาง วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ(PSU_RDO8) (เลขทะเบียน: 2-0260-0331-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 2
นางสายฝน พุฒศรี
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ
สำนักวิจัยและพัฒนา 1 คน
69 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng33) (เลขทะเบียน: 2-0260-0328-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ - ชั้น 2 อาคาร ตึกสตางค์มงคลสุข
นายพงศกร ชาญชัยชูจิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
70 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng32) (เลขทะเบียน: 2-0260-0329-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 1 อาคาร อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่
นายดำรงค์ศักดิ์ บุญเรือง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
71 Biogas and Biorefinery Lab (S503-S504) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng31) (เลขทะเบียน: 2-0260-0326-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ S503 - S504 ชั้น 5 อาคาร อาคารวิจัยวิศวกรรมประยกุต์สิรินธร
นางสาวกัญญารัตน์ สฤษฏ์พงศ์ทีรฆ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 คน
72 ห้องวิเคราะห์ด้านปิโตรเลียมภาควิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng30) (เลขทะเบียน: 2-0260-0292-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้อง612-3 ชั้น ชั้นที่6 อาคาร อาคารวิศวกรรมประยุตร์ สิรินธร
นายธนากร เกียรติขวัญบุตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 คน
73 Unit Operation 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng29) (เลขทะเบียน: 2-0260-0325-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้น ชั้น 1 อาคาร ภาควิชาวิศวกรรมคมี
นายสมคิด จีนาพงษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
74 ห้องปฏิบัติการแร่และหิน (Rock & Mineral Laboratory) สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng28) (เลขทะเบียน: 2-0260-0324-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 105 ชั้น 1 อาคาร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
นายวีรเดช กีรติธนวิทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
75 ห้องปฏิบัติการ วท 621 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci126) (เลขทะเบียน: 2-0260-0323-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้อง วท 621 ชั้น 6 อาคาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
นางอนงค์ ภูริวัฒนกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
76 Soil mechanics Laboratory สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng27) (เลขทะเบียน: 2-0260-0309-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 1 อาคาร อาคารสตางค์ มงคลสุข
ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
77 Geotechnical Research Laboratory สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng26) (เลขทะเบียน: 2-0260-0310-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 1 อาคาร อาคารสตางค์ มงคลสุข
ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
78 P409 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน (PSU_Sci125) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci125) (เลขทะเบียน: 2-0260-0322-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้อง P409 ชั้น ชั้น 4 อาคาร อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 2 คน
79 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา NML 401 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci124) (เลขทะเบียน: 2-0260-0320-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ เลขห้องปฏิบัติการ 40 ชั้น 4 อาคาร อาคารปฏิบัติการรวมใหม่ (NML)
นางสาวฝาดีย๊ะ ฮายีบิลัง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 2 คน
80 ห้องปฏิบัติการ NML 414 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci123) (เลขทะเบียน: 2-0260-0319-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้องปฏิบัติการ NML 4 ชั้น 4 อาคาร อาคารปฏิบัติการรวมใหม่ (NML)
นางรมิตานันท์ มาลากูล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
81 ห้องปฏิบัติเครื่องมือกลาง สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med16) (เลขทะเบียน: 2-0260-0306-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ เลขที่ห้อง211 ชั้น ชั้น2 อาคาร วิจัยรัตน์ ประธานราษฏร์นิกร
นางสาวเสาวณีย์ เมืองจันทร์บุรี
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
82 ห้องปฏิบัติการเคมี Mineral Processing & Chemical Analysis (PSU_Eng25) สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng25) (เลขทะเบียน: 2-0260-0317-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 215 ชั้น 2 อาคาร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
นายวีรเดช กีรติธนวิทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
83 ห้องปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ อาคารวิจัยประยุกต์สิรินธร S612-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng24) (เลขทะเบียน: 2026002932)
ที่ตั้ง : เลขที่ S612-4 ชั้น 6 อาคาร อาคารวิจัยประยุกต์สิรินธร
นางสาวกาญจณา ขันทกะพันธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 คน
84 6701-ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสมุนไพร ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm35) (เลขทะเบียน: 2-0260-0315-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ.6701 ชั้น 7 อาคาร อาคาร 6
นายกมล ปาลรัตน์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 4 คน
85 ห้องปฎิบัติการฮาร์ตแวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng23) (เลขทะเบียน: 20260-0312-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 2 อาคาร ตึกหุ่นยนต์
นายอนุชา รัตนะ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
86 ห้องปฎิบัติการCNC สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng22) (เลขทะเบียน: 20260-0313-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น ใต้ดิน อาคาร ตึกสตางค์
นายวรพจน์ ศิริไพศาล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
87 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและสารเคมีของยาง สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT6) (เลขทะเบียน: 2-0262-0020-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 20215 ชั้น 2 อาคาร ตึกเทคโนโลยียาง อาคารที่ 20
ผศ.ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน
88 Mechanical Property สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng21) (เลขทะเบียน: 2-0260-0314-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ MnE.101 ชั้น 1 อาคาร อาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
นายอนุศิษฎ์ ยอดจันทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
89 Optical Microscope สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng20) (เลขทะเบียน: 2-0260-0311-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ MnE.213 ชั้น 2 อาคาร อาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
นายอนุศิษฎ์ ยอดจันทร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
90 BSc.0204 ห้องปฏิบัติการวิจัย ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci122) (เลขทะเบียน: 2-0260-0284-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 2 อาคาร อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
91 CH306 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและอาหาร (PSU_Sci121) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci121) (เลขทะเบียน: 2-0260-0307-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 3 อาคาร อาคารเคมี
รศ.ดร.โอภาส บุญเกิด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
92 ห้องปฏิบัติเครื่องมือกลาง สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med15) (เลขทะเบียน: 2-0260-0306-8 )
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร อาคารวิจัยรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร
นางสาวเสาวณีย์ เมืองจันทร์บุรี
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 3 คน
93 ML308/1 ห้องปฏิบัติการศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci120) (เลขทะเบียน: 2-0260-0305-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 3 อาคาร อาคารปฏิบัติการรวมพรีคลีนิค
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
94 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม(PSU_COR3) (เลขทะเบียน: 2-0260-0303-3)
ที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคาร บริหารวิชาการรวม
นางมณฑิชา จิระจรัส
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 1 คน
95 สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COCC) สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม(PSU_COR2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0302-5)
ที่ตั้ง : ชั้น B อาคาร คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
นางมณฑิชา จิระจรัส
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 1 คน
96 ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม(PSU_COR1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0301-7)
ที่ตั้ง : ชั้น 5 อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางมณฑิชา จิระจรัส
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 1 คน
97 ห้องปฏิบัติการวิจัยทางพรีคลินิก (PCRL) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT5) (เลขทะเบียน: 2-0262-0033-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ 710311 ชั้น 3 อาคาร พรีคลินิก
นายอาริส มะมิง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 คน
98 ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ประมง สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT4) (เลขทะเบียน: 2-0262-0040-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 26202 ชั้น 2 อาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง
นายพัน ยี่สิ้น
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 คน
99 ห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตของสัตว์น้ำ สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT1) (เลขทะเบียน: 2-0262-0031-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 26201 ชั้น 2 อาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง
นายพัน ยี่สิ้น
สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 คน
100 Medical Biosensor Laboratory ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา(PSU_RDO3) (เลขทะเบียน: 2-0260-0300-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ ชั้น 6 อาคาร ศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นางดวงพร รักขพันธุ์
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักวิจัยและพัฒนา 3 คน
101 ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med14) (เลขทะเบียน: 2-0260-0299-1)
ที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคาร 100 ปี
นางชญานีย์ ธรรมรัตน์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 7 คน
102 ห้องปฏิบัติการวิจัยไบโอดีเซล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng19) (เลขทะเบียน: 2-0260-0291-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 1 อาคาร สตางค์ มงคลสุข
รศ.ดร.กฤช สมนึก
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 คน
103 PR404 WS Laboratory สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci119) (เลขทะเบียน: 2-0260-0298-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR404 ชั้น 4 อาคาร พรีคลินิค
ดร.วนิศา สะแลแม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
104 CH300 ห้องวิจัยเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci118) (เลขทะเบียน: 2-0260-0296-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 3 อาคาร อาคารเคมี
ผศ.ดร.นีรนุช ภู่สันติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
105 ML308/3 ห้องปฏิบัติการทางระบบประสาทและกระเพาปัสสาวะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci117) (เลขทะเบียน: 2-0260-0294-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 3 อาคาร อาคารปฏิบัติการรวม (ML)
ดร.นิภาพร คนธภักดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
106 ML204/2 ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci116) (เลขทะเบียน: 2-0260-0295-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 15 ชั้น 2 อาคาร อาคารปฏิบัติการรวม (ML)
ดร.อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
107 ห้องปฏิบัติการ BSL2 plus สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์(PSU_Vet7) (เลขทะเบียน: 20260-0332-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้องปฏิบัติการ 4 ชั้น ชั้น 4 อาคาร อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์
ผศ.ดร.วรรณรัตน์ แซ่ชั่น
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
108 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT2) (เลขทะเบียน: 2-0262-0037-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 51D203 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 51D
นายวิทูล ไชยภักดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
109 ห้องปฏิบัติการ Biosafety สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(PSU_SAT3) (เลขทะเบียน: 2-0262-0041-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 51D210 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 51D
นางสุกัลยา เหมมณี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน
110 ห้องปฏิบัติการวิจัยฮาลาลด้านเคมี คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Halal4) (เลขทะเบียน: 2-0260-0182-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 7203 ชั้น 2 อาคาร อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันฮาลาล 1 คน
111 ห้องปฏิบัติทดสอบสูตรผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Halal3) (เลขทะเบียน: 2-0260-0185-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ 7100 ชั้น 1 อาคาร อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันฮาลาล 1 คน
112 ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Halal2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0138-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ อก.7 ชั้น 1 อาคาร อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันฮาลาล 1 คน
113 ห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารฮาลาลด้านจุลินทรีย์และชีวโมเลกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Halal1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0130-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 7205 ชั้น 2 อาคาร อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันฮาลาล 1 คน
114 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวิภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์(PSU_Vet6) (เลขทะเบียน: 2-0260-0128-6)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์
ดร.ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
115 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์(PSU_Vet5) (เลขทะเบียน: 2-0260-0127-8)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์
ผศ.ดร.วรรณรัตน์ แซ่ชั่น
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
116 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์(PSU_Vet4) (เลขทะเบียน: 2-0260-0126-0)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์
ผศ.ดร.ทิพยรัตน์ มูสิกะเจริญ
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
117 ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์(PSU_Vet3) (เลขทะเบียน: 2-0260-0124-3)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์
ดร.โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
118 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์(PSU_Vet2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0125-1)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์
ดร.สกาวพร ประจันตะเสน
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
119 ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและชีวเคมี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์(PSU_Vet1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0048-4)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์
ผศ.ดร.สรวัฒน์ ทองสงวน
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 คน
120 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng9) (เลขทะเบียน: 2-0260-0132-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ EE228 ชั้น 2 อาคาร อาคารสตางค์ มงคลสุข
รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
121 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ไมโครโปรเซสเซอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng7) (เลขทะเบียน: 2-0260-0129-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ EE234 ชั้น 2 อาคาร อาคารสตางค์ มงคลสุข
นายประณีต รอดแสง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
122 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับวิศกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng5) (เลขทะเบียน: 2-0260-0035-2)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.วัสสา คงนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
123 ห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng4) (เลขทะเบียน: 2-0260-0033-6)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.วัสสา คงนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
124 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพี.วี.ซี. แข็ง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng3) (เลขทะเบียน: 2-0260-0039-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ KE 100 ชั้น 1 อาคาร อาคารวิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
125 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางปิโตรเลียมและไบโอดีเซล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0038-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้อง S612-2 ชั้น 6 อาคาร อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร
นายธนากร เกียรติขวัญบุตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน
126 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์(PSU_Eng1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0037-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ KE 206 ชั้น 2 อาคาร อาคารวิศกรรมเคมี
นางสาวพรพิมล แสนสุข
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 คน
127 BSc.0508 ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci7) (เลขทะเบียน: 2-0260-0003-4)
ที่ตั้ง : ชั้น 5 อาคาร อาคาร BSc ห้อง Forensic DNA Lab
ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 2 คน
128 NML101 ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci6) (เลขทะเบียน: 2-0260-0002-6)
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร อาคาร NML ห้อง Applied Chemistry Lab
รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
129 MT403-ห้องปฏิบัติการวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์1 สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคนิคการแพทย์(PSU_Medtech1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0188-0)
ที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาววัชรี ทุ่มเอียด
สำนักงานบริหารคณะ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ 19 คน
130 ห้องปฏิบัติการยางและวัสดุ G07 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC14) (เลขทะเบียน: 2-0260-0224-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ NRPTC, G07 ชั้น G อาคาร อาคาร -ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา (NRPTC) -ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล
นายพรพจน์ หนูทอง
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
131 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 107 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC13) (เลขทะเบียน: 2-0260-0225-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 107 ชั้น 1 อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางพจชนาถ พัทบุรี
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
132 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 106 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC12) (เลขทะเบียน: 2-0260-0222-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 106 ชั้น 1 อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางพจชนาถ พัทบุรี
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
133 ห้องปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ G05/1 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC10) (เลขทะเบียน: 2-0260-0226-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ G05/1 ชั้น G อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางอภิญญา ศุกลรัตน์
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
134 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค G04 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC15) (เลขทะเบียน: 2-0260-0223-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ G04 ชั้น G อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางอภิญญา ศุกลรัตน์
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
135 ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC11) (เลขทะเบียน: 2-0260-0216-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ NMR ชั้น G อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
136 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC10) (เลขทะเบียน: 2-0260-0218-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ R104 ชั้น G อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
137 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ R102 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC9) (เลขทะเบียน: 2-0260-0217-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ R102 ชั้น G อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
138 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐาน ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC8) (เลขทะเบียน: 2-0260-0215-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ R105 ชั้น G อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
139 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ G06 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC7) (เลขทะเบียน: 2-0260-0214-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ G06 ชั้น G อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
140 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคG05/2 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC6) (เลขทะเบียน: 2-0260-0213-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ G05/2 ชั้น G อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
141 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ G03 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC5) (เลขทะเบียน: 2-0260-0212-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ G03 ชั้น G อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
142 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ G02 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC4) (เลขทะเบียน: 2-0260-0211-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ G02 ชั้น G อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
143 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ G01 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC3) (เลขทะเบียน: 2-0260-0210-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ G01 ชั้น G อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
144 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 105 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0209-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 105 ชั้น 1 อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 คน
145 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 104 ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ(PSU_SEC1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0187-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 104 ชั้น 1 อาคาร อาคารบริหารวิชาการรวม
นางวชิราภรณ์ ปิสิตโร
ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1 คน
146 Ag 5304 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro25) (เลขทะเบียน: 2-0260-0264-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 5304 ชั้น 3 อาคาร อาคาร 5
รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
147 Ag 5201 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro24) (เลขทะเบียน: 2-0260-0265-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 5201 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 5
ผศ.ดร.วาสนา สุโยธา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
148 Ag 3313 ห้องปฏิบัติการเคมี ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (PSU_Agro23) ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro23) (เลขทะเบียน: 2-0260-0278-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2218 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 2
นางสาวนิภานัน นิตย์ศิริ
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
149 Ag 2301 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro22) (เลขทะเบียน: 2-0260-0279-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2301 ชั้น 3 อาคาร อาคาร 2
นางหทัยทิพย์ ชูวิจิตร์
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
150 ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศอาหารสุขภาพและนวัตอัตลักษณ์อาหาร (2) สำนักงานบริหารคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro21) (เลขทะเบียน: 2-0260-0269-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3312 ชั้น 3 อาคาร อาคาร 3
นางสาวกรวรรณ ชากรี
สำนักงานบริหารคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
151 Ag 5203 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro20) (เลขทะเบียน: 2-0260-0267-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 5103 ชั้น 3 อาคาร อาคาร 5
ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
152 ห้องปฏิบัติการทางเคมี กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres33) (เลขทะเบียน: 2-0260-0276-2)
ที่ตั้ง : อาคาร ห้องปฏิบัติการทางเคมี ศูนย์ปฏิบัติการวิเคาะร์กลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวอรวรรณ พรหมสังคหะ
กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
153 Ag 2302 ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro19) (เลขทะเบียน: 2-0260-0277-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2302 ชั้น 3 อาคาร อาคารอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน
154 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลของพืช สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres31) (เลขทะเบียน: 2-0260-0157-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 302 อาคาร อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผศ.ดร.เสาวภา ด้วงปาน
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
155 Ag 2220 ห้องปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้และแป้งข้าว คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro17) (เลขทะเบียน: 2-0260-0232-1)
ที่ตั้ง :
ผศ.ดร.มุทิตา มีนุ่น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
156 ห้องปฏิบัติการเรือนปฏิบัติการเห็ดและโรคพืช สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres28) (เลขทะเบียน: 2-0260-0239-8)
ที่ตั้ง : อาคาร อาคารกศ.3 ชั้น 1 หมายเลขห้อง -
ผศ.ดร.ชนินันท์ พรสุริยา
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
157 Ag 2208/2 ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro18) (เลขทะเบียน: 2-0260-0353-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2308 ชั้น 2 อาคาร อาคาร อก.2
ผศ.ดร.มณี วิทยานนท์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
158 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาและอนุกรมวิทานของแมลง สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres27) (เลขทะเบียน: 2-0260-0241-0)
ที่ตั้ง : อาคาร อาคารทช.1 ชั้น 4 หมายเลขห้อง 405/1
ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
159 ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์โรคพืช สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres26) (เลขทะเบียน: 2-0260-0260-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 414 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
160 ห้องปฏิบัติการห้องวิจัยทางโรคพืช สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres25) (เลขทะเบียน: 2-0260-0235-5)
ที่ตั้ง : อาคาร อาคาร 1 ชั้น 4 หมายเลขห้อง 415
ผศ.ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
161 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านการจัดการศัตรูพืช สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres24) (เลขทะเบียน: 2-0260-0240-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 406 ชั้น 4 อาคาร อาคารทช 1
รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
162 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของดิน สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres23) (เลขทะเบียน: 2-0260-0170-7)
ที่ตั้ง : อาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 หมายเลขห้อง 152
ดร.เจษฎา โสภารัตน์
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 3 คน
163 ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro16) (เลขทะเบียน: 2-0260-0173-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 4301 ชั้น 3 อาคาร อาคาร อก.4
ผศ.ดร.พรอุษา จิตพุทธิ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน
164 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres22) (เลขทะเบียน: 2-0260-0176-6)
ที่ตั้ง : อาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 254
รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
165 ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro15) (เลขทะเบียน: 2-0260-0184-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 4302 ชั้น 3 อาคาร อาคาร อก.4
ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน
166 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางกายภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์ (PSU_Agro14) คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro14) (เลขทะเบียน: 2-0260-0172-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 4204 ชั้น 2 อาคาร อาคาร อก.4
ผศ.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน
167 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres21) (เลขทะเบียน: 2-0260-0043-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 463 ชั้น 4 อาคาร อาคารกศ.2 ชั้น 4 หมายเลขห้อง 463
รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
168 ห้องปฏิบัติการวัสดุบรรจุภัณฑ์ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro13) (เลขทะเบียน: 2-0260-0174-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 4202 ชั้น 2 อาคาร อาคาร อก.4
รศ.ดร.เถวียน วิทยา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน
169 ห้องปฏิบัติการเรือนปฏิบัติการทางพิษวิทยาแมลง สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres20) (เลขทะเบียน: 2-0260-251-7)
ที่ตั้ง : อาคาร อาคารกศ.2 ชั้น 1 หมายเลขห้อง -
ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
170 ห้องปฏิบัติการวัสดุบรรจุภัณฑ์ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro12) (เลขทะเบียน: 2-0260-0167-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 4201 ชั้น 2 อาคาร อาคาร อก.4
รศ.ดร.วรัญญู ศรีเดช
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน
171 ห้องปฏิบัติการเรือนปฏิบัติการทางกีฏวิทยา สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres19) (เลขทะเบียน: 2-0260-0034-4)
ที่ตั้ง : อาคาร อาคารกศ.1 ชั้น 1 หมายเลขห้อง -
ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
172 ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres30) (เลขทะเบียน: 2-0260-0031-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 314-315, 316-317, 31 ชั้น 3 อาคาร อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
173 โรงงานต้นแบบการแปรรูปมังคุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro11) (เลขทะเบียน: 2-0260-0181-2)
ที่ตั้ง : อาคาร อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2
ผศ.ดร.ดุสิดา หนูทอง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
174 Ag 2101/2 ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (PSU_Agro10) คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro10) (เลขทะเบียน: 2-0260-0166-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2101/2 ชั้น 1 อาคาร อาคาร อก.2
ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
175 ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืช สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres17) (เลขทะเบียน: 2-0260-0257-6)
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 3
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 4 คน
176 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (PSU_Agro9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro9) (เลขทะเบียน: 2-0260-0168-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2219 ชั้น 2 อาคาร อาคาร อก.2
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
177 ห้องปฏิบัติการการสืบพันธุ์ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres29) (เลขทะเบียน: 2-0260-0036-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ - ชั้น 2 อาคาร อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
178 ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์/เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช ผัก และผลไม้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro7) (เลขทะเบียน: 2-0260-0169-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2101/1 ชั้น 1 อาคาร อาคาร อก.2
ผศ.ดร.ดุสิดา หนูทอง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
179 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว อาคารปฏิบัติการพืช สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres15) (เลขทะเบียน: 2-0260-0111-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ พศ. 201 ชั้น 1 อาคาร อาคารปฏิบัติการพืช 2
ดร.อดิเรก รักคง
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
180 ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro8) (เลขทะเบียน: 2-0260-0191-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2313 ชั้น 3 อาคาร อาคาร อก.2
รศ.ดร.ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
181 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชปลูก สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres14) (เลขทะเบียน: 2-0260-0249-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ พศ. 203 ,205-206 ชั้น 2 อาคาร อาคารปฏิบัติการพืช 2
ผศ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
182 ห้องปฏิบัติการนิเวศสรีรวิทยาพืช สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres13) (เลขทะเบียน: 2-0260-0084-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ พศ. 204 ชั้น 2 อาคาร อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2
นายธัชวีร์ ขวัญแก้ว
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 3 คน
183 ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres12) (เลขทะเบียน: 2-0260-0255-0)
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 1
รศ.ดร.วิชัย หวังวโรดม
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 คน
184 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช ผัก และผลไม้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro6) (เลขทะเบียน: 2-0260-0180-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2103 ชั้น 1 อาคาร อาคาร อก.2
ผศ.ดร.ดุสิดา หนูทอง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
185 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร (PSU_Agro5) คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro5) (เลขทะเบียน: 2-0260-0143-0)
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร อาคาร อก.1
รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 คน
186 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres10) (เลขทะเบียน: 2-0260-0252-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ ทธ 304-306 ชั้น 3 อาคาร อาคาร 1
ศ.ดร.สมปอง เตชะโต
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 3 คน
187 ห้องปฏิบัติการเคมีและชีวเคมีสัตว์น้ำ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro4) (เลขทะเบียน: 2-0260-0177-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2205 ชั้น 2 อาคาร อาคาร อก. 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
188 Ag 5203 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง (PSU_Agro3) สำนักงานบริหารคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro3) (เลขทะเบียน: 2-0260-0107-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 5203 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 5
นายสุรศักดิ์ บุญรุ่ง
สำนักงานบริหารคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน
189 Ag 6201 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยาอาหาร (PSU_Agro2) สำนักงานบริหารคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0131-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 6201 ชั้น 2 อาคาร อาคาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางฉวีวรรณ มลิวัลย์
สำนักงานบริหารคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
190 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres9) (เลขทะเบียน: 2-0260-0164-2)
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร อาคารโรงเพาะฟักภาควิชาวาริชศาสตร์
ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก
สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
191 ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ (PSU_Agro1) คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร(PSU_Agro1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0144-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2208 ชั้น 2 อาคาร อาคาร อุตสาหกรรมเกษตร 2
ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
192 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลของสัตว์น้ำ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres8) (เลขทะเบียน: 2-0260-0163-4)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร ห้องปฏิบัติการ 3 อาคารศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์
ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก
สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
193 ห้องปฏิบัติการเนื้อเยื่อวิทยาสัตว์น้ำ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres7) (เลขทะเบียน: 2-0260-0162-6)
ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร ห้องปฏิบัติการ 1 อาคารศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์
ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก
สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
194 ห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยโรค สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres6) (เลขทะเบียน: 2-0260-0156-1)
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร อาคารศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ ชั้น 1
ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก
สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
195 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาประมง สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres5) (เลขทะเบียน: 2-0260-0155-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 460 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 2 ชั้น 4 หมายเลขห้อง 460
นายอานนท์ อุปบัลลังก์
สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
196 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาของปลา ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres4) (เลขทะเบียน: 2-0260-0154-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ 456 ชั้น 4 อาคาร ห้องปฏิบัติการชีววิทยาของปลา อาคาร 2
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
197 ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ทางน้ำ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres3) (เลขทะเบียน: 2-0260-0153-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 455 ชั้น 4 อาคาร ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ทางน้ำ อาคาร 2
ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย
สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
198 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางน้ำ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0152-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 452 ชั้น 4 อาคาร ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางน้ำ อาคาร 2
ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ
สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
199 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(PSU_Natres1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0151-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 451 ชั้น 4 อาคาร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อาคาร 2
นางสาวสุภาพร รักเขียว
สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 คน
200 CS207 ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci62) (เลขทะเบียน: 2-0260-0137-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ CS207 ชั้น 2 อาคาร อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
201 CS206 ห้องปฏิบัติการนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci63) (เลขทะเบียน: 2-0260-0139-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ CS206 ชั้น 2 อาคาร อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
202 PR536 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci64) (เลขทะเบียน: 2-0260-0072-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR536 ชั้น 5 อาคาร อาคารพรีคลินิค
ดร.วิลานี จุ้งลก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
203 PR526 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci65) (เลขทะเบียน: 2-0260-0083-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR526 ชั้น 5 อาคาร อาคารพรีคลินิค
ดร.สาวิตรี ดือราแม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
204 ST522 Modern Bacteriology สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci66) (เลขทะเบียน: 2-0260-0073-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ วท522 ชั้น 5 อาคาร อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ผศ.ดร.อำไพทิพย์ สุขหอม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
205 ST416 ห้องปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับการควบคุมโรคพืช ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci67) (เลขทะเบียน: 2-0260-0076-0)
ที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคาร อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
รศ.ดร.วิจิตรา ลีละศุภกุล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
206 CS207 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการวิจัยประยุกต์ (PSU_Sci61) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci61) (เลขทะเบียน: 2-0260-0138-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ CS207 ชั้น 2 อาคาร ห้อง เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการวิจัยประยุกต์ อาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
207 BSc506/1 ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์น้ำประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci68) (เลขทะเบียน: 2-0260-0085-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 50611 ชั้น 5 อาคาร อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
208 CS209 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (PSU_Sci60) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci60) (เลขทะเบียน: 2-0260-0136-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ CS209 ชั้น 2 อาคาร อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
209 B305 ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci69) (เลขทะเบียน: 2-0260-0069-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ B305 ชั้น 3 อาคาร อาคารภาควิชาชีววิทยา
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
210 CS209 ห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (PSU_Sci59) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci59) (เลขทะเบียน: 2-0260-0135-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ CS209 ชั้น 2 อาคาร อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
211 PR428 ห้องปฏิบัติการPr428 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci70) (เลขทะเบียน: 2-0110-0103-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR428 ชั้น 4 อาคาร อาคารพรีคลินิค
ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
212 BSc.1012 ห้องปฏิบัติการวิจัย ผศ.ดร.วราพร วรรณนา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci71) (เลขทะเบียน: 2-0260-0099-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc.1012 ชั้น 10 อาคาร อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.วราพร วรรณนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
213 M213 ห้องปฏิบัติการ 3 (PSU_Sci58) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci58) (เลขทะเบียน: 2-0260-0123-5)
ที่ตั้ง : อาคาร ห้อง M 213 อาคาร คณิตศาสตร์ ชั้น 1 หมายเลขห้องปฏิบัติการ
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
214 BSc.1012 ห้องปฏิบัติการวิจัย ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci72) (เลขทะเบียน: 2-0260-0100-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc.1013 ชั้น 10 อาคาร อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.เอกราช นวลละออง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
215 M211 ห้องปฏิบัติการ 2 (PSU_Sci57) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci57) (เลขทะเบียน: 2-0260-0122-7)
ที่ตั้ง : อาคาร ห้อง M 211 อาคาร คณิตศาสตร์ ชั้น 1 หมายเลขห้องปฏิบัติการ
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
216 M209 ห้องปฏิบัติการ 1 (PSU_Sci56) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci56) (เลขทะเบียน: 2-0260-0121-9)
ที่ตั้ง : อาคาร ห้อง M 209 อาคาร คณิตศาสตร์ ชั้น 1 หมายเลขห้องปฏิบัติการ
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
217 BSc.1007 ห้องปฏิบัติการวิจัย รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci73) (เลขทะเบียน: 2-0260-0101-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc.1007 ชั้น 10 อาคาร อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ดร.อุไรพรรณ แซ่ตัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
218 BSc.1008 ห้องปฏิบัติการวิจัย ดร.มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci74) (เลขทะเบียน: 2-0260-0102-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc.1008 ชั้น 10 อาคาร อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
219 BSc.0207 ห้องปฏิบัติการวิจัย ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci75) (เลขทะเบียน: 2-0260-0103-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc.0207 ชั้น 2 อาคาร อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
220 BSc.0208 ห้องปฏิบัติการวิจัย รศ.ดร.สมพร ตั๊นสกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci76) (เลขทะเบียน: 2-0260-0104-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc.0208 ชั้น 2 อาคาร อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.สมพร ตั๊นสกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
221 BSc.0209 ห้องปฏิบัติการวิจัย ดร.อลิษา หนักแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci77) (เลขทะเบียน: 2-0260-0105-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc0209 ชั้น 2 อาคาร อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(ตึกBSc.)
ดร.อลิษา หนักแก้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
222 BSc.0206 ห้องปฏิบัติการเรียนปฏิบัติการกลางทางเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci78) (เลขทะเบียน: 2-0260-0106-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch439 ชั้น 4 อาคาร อาคารเคมี
นางสาวปัญชลิกา เดชะมาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 4 คน
223 B210 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (PSU_Sci55) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci55) (เลขทะเบียน: 2-0260-0071-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 210 ชั้น 2 อาคาร อาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
224 B222 ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล (PSU_Sci54) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci54) (เลขทะเบียน: 2-0260-0065-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ 222 ชั้น 2 อาคาร อาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
225 CH432 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีอนินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci79) (เลขทะเบียน: 2-0260-0193-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ B 303 ชั้น 3 อาคาร ภาควิชาชีววิทยา
ดร.วลัยลักษณ์ พืชน์ไพบูลย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
226 PR116 ห้องปฏิบัติการวิจัย 2 (PSU_Sci52) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci52) (เลขทะเบียน: 2-0260-0046-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ Pr 116 ชั้น 1 อาคาร ห้อง วิจัย 2 อาคาร Pr
นางสาวปิยากร บุญยัง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 2 คน
227 CH439 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีอนินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci80) (เลขทะเบียน: 2-0260-0194-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ B 211 ชั้น 2 อาคาร ภาควิชาชีววิทยา
ดร.วลัยลักษณ์ พืชน์ไพบูลย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
228 PR128 ห้องปฏิบัติการวิจัย 3 (PSU_Sci51) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci51) (เลขทะเบียน: 2-0260-0113-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ Pr 128 ชั้น 1 อาคาร ห้อง วิจัย 3 อาคาร Pr
ดร.ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
229 B303 ห้องปฏิบัติการจุลเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci81) (เลขทะเบียน: 2-0260-0195-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ 109 ชั้น 1 อาคาร อาคารชีววิทยา
รศ.ดร.อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
230 ST204 ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์และยางขั้นสูงพอลิเมอร์ (PSU_Sci49) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci49) (เลขทะเบียน: 2-0260-0250-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ 204 ชั้น 2 อาคาร ห้อง ปฏิบัติการทาง วท.พอลิเมอร์ อาคาร วท.
รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
231 CH422 ห้องปฎิบัติการ 5 (PSU_Sci48) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci48) (เลขทะเบียน: 2-0260-0059-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch 422 ชั้น 4 อาคาร ห้อง 5 (Ch 422) อาคาร เคมี
ผศ.ดร.สุดา จักรทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
232 Ch 416 ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (PSU_Sci47) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci47) (เลขทะเบียน: 2-0260-0054-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch 416 ชั้น 4 อาคาร ห้อง Ch 416 อาคาร เคมี
ผศ.ดร.จุฑานัฎ แก้วบำรุง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
233 CH316 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีเชิงฟิสิกส์ (PSU_Sci46) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci46) (เลขทะเบียน: 2-0260-0052-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch 316 ชั้น 3 อาคาร อาคาร เคมี
ดร.พันธุ์วดี วัฒนสิน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
234 CH315 หน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม ดร.ฐิติมา รุจิราลัย (PSU_Sci45) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci45) (เลขทะเบียน: 2-0260-0051-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch 315 ชั้น 3 อาคาร ห้อง ดร.ฐิติมา รุจิราลัย อาคาร เคมี
ผศ.ดร.ฐิติมา รุจิราลัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
235 Ch419 ห้องปฎิบัติการเคมอินทรีย์ (PSU_Sci44) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci44) (เลขทะเบียน: 2-0260-0050-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch 419 ชั้น 4 อาคาร ห้องวิจัย ดร.มรกต แก้วเพชร อาคาร เคมี
ดร.มรกต แก้วเพชร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
236 B211 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci82) (เลขทะเบียน: 2-0260-0203-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 405 ชั้น 4 อาคาร อาคารชีววิทยา
รศ.ดร.อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
237 CH402 ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเชื้อรา (PSU_Sci 43) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci43) (เลขทะเบียน: 2-0260-0049-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch 402 ชั้น 4 อาคาร ห้อง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเชื้อรา อาคาร เคมี
ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
238 B405 ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci84) (เลขทะเบียน: 2-0260-0196-1)
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร อาคาร เรือนเพาะเลี้ยง
ดร.ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
239 CH400 ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3 (PSU_Sci 42) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci42) (เลขทะเบียน: 2-0260-0087-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch 400 ชั้น 4 อาคาร ห้อง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาคาร ภาควิชาเคมี
รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
240 B203 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของพืช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci86) (เลขทะเบียน: 2-0260-0205-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ B 203 ชั้น 2 อาคาร อาคารชีววิทยา
ผศ.ดร.กฤติกา แก้วจำนง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 3 คน
241 B201 ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci87) (เลขทะเบียน: 2-0260-0197-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ B 201 ชั้น 2 อาคาร อาคารชีววิทยา
ผศ.ดร.รุจินาถ ศรีวุ่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
242 B110 อาคารปฏิบัติการทางน้ำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci88) (เลขทะเบียน: 2-0260-0198-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ B110 ชั้น 1 อาคาร อาคารปฏิบัติการทางน้ำ ชั้น 1 ภาควิชาชีววิทย
ผศ.ดร.ศรัณยา พีระเกียรติขจร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
243 CH418 ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (PSU_Sci41) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci41) (เลขทะเบียน: 2-0260-0047-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch 418 ชั้น 4 อาคาร ห้อง เคมีอินทรีย์ Ch 418 อาคาร เคมี
ผศ.ดร.จิตตรียา ตันสกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
244 B245 ห้องปฏิบัติการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci89) (เลขทะเบียน: 2-0260-0199-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ Bio 245 ชั้น 2 อาคาร อาคารวิทย์เทคโน
ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
245 PR432 ห้องปฏิบัติการ Pr 432 (PSU_Sci40) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci40) (เลขทะเบียน: 2-0260-0077-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ Pr 432 ชั้น 4 อาคาร อาคาร พลีคลินิก
ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
246 B311 ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci90) (เลขทะเบียน: 2-0260-0200-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ B311 ชั้น 3 อาคาร อาคารชีววิทยา
ดร.นาวี หนุนอนันต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
247 ST412 ห้องปฏิบัติการ DS Lab (PSU_Sci39) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci39) (เลขทะเบียน: 2-0260-0017-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ วท. 412 ชั้น 4 อาคาร ห้อง DS Lab อาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
248 PR528 ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci91) (เลขทะเบียน: 2-0260-0202-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR528 ชั้น 5 อาคาร อาคารพรีคลินิค
ผศ.ดร.วิภาวดี เสียงล้ำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
249 CH426 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โลหะและวัสดุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci93) (เลขทะเบียน: 2-0260-0244-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ ch426 ชั้น 4 อาคาร อาคารภาควิชาเคมี
ดร.เกล็ดนที เวปุลานนท์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
250 CH319 ห้องปฏิบัติการ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci94) (เลขทะเบียน: 2-0260-0254-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch319 ชั้น 3 อาคาร อาคารภาคเคมี
ผศ.ดร.สุพรรณี ดวงทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
251 Ch303 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci95) (เลขทะเบียน: 2-0260-0250-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch303 ชั้น 3 อาคาร อาคารภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.สุพรรณี ดวงทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
252 BSc506/3 ห้องปฏิบัติการบรรพเรณูวิทยา (PSU_Sci38) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci38) (เลขทะเบียน: 2-0260-0067-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 506/3 ชั้น 5 อาคาร ห้อง ปฏิบัติการบรรพเรณูวิทยา อาคาร BSC
ผศ.ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
253 CH401 Lab401 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci96) (เลขทะเบียน: 2-0260-0259-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch401 ชั้น 4 อาคาร อาคารภาควิชาเคมี
ดร.วีณา เอมเอก ทัพไชย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
254 Ch441 ห้องปฏิบัติการวิจัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci97) (เลขทะเบียน: 2-0260-0242-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch441 ชั้น 4 อาคาร อาคาร ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.เสาวนิต ทรายทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
255 ST310 ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ 310 ZPSU_Sci37) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci37) (เลขทะเบียน: 2-0260-0080-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ วท. 310 ชั้น 3 อาคาร อาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.วัชนิดา ชินผา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
256 Ch314Carbon Materials Lab (PSU) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci99) (เลขทะเบียน: 2-0260-0262-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch314/316 ชั้น 3 อาคาร อาคารเคมี
ผศ.ดร.แหลมทอง ชื่นชม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
257 ST414 ห้องปฏิบัติการชีวเคมีสัตว์น้ำ (PSU_Sci34) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci34) (เลขทะเบียน: 2-0260-0089-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ วท. 414 ชั้น 4 อาคาร ห้อง ชีวเคมีสัตว์น้ำ อาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
258 PR230 ห้องปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci100) (เลขทะเบียน: 2-0260-0246-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ Pr230 ชั้น 2 อาคาร อาคารพรีคลินิค
ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
259 ST431 ห้องปฏิบัติการชีวเคมีสัตว์น้ำ (PSU_Sci33) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci33) (เลขทะเบียน: 2-0260-0075-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ วท.431 ชั้น 4 อาคาร ห้อง ชีวเคมีสัตว์น้ำ อาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.สุมาลี อบเชย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
260 PR336 ห้องปฏิบัติ เซลล์เพาะเลี้ยง (PSU_Sci 32) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci32) (เลขทะเบียน: 2-0260-0053-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR. 336 ชั้น 3 อาคาร ห้อง PR. 336 อาคาร พลีคลินิค
ดร.นวิยา ฮุยเป้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
261 PR336 ห้องปฏิบัติ เซลล์เพาะเลี้ยง (PSU_Sci 32) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci32) (เลขทะเบียน: 2-0260-0053-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR. 336 ชั้น 3 อาคาร ห้อง PR. 336 อาคาร พลีคลินิค
นางสาวนวิยา ฮุยเป้า
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
262 PR 332 ห้องปฏิบัติการทางระบบไตและขับปัสสาวะ (PSU_Sci31) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci31) (เลขทะเบียน: 2-0260-0055-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR. 332 ชั้น 3 อาคาร ห้อง PR. 332 อาคาร พลีคลินิค
รศ.ดร.ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
263 PR216 ห้องปฏิบัติการ Pharmacodynamics สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci101) (เลขทะเบียน: 2-0260-0245-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR216 ชั้น 2 อาคาร อาคารพวีคลินิค
ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
264 PR.322 ห้องปฏิบัติPR.322 (PSU_Sci30) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci30) (เลขทะเบียน: 2-0260-0057-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 302 ชั้น 3 อาคาร ห้อง PR. 322 อาคาร พลีคลินิค
นางสาวนวิยา ฮุยเป้า
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
265 PR.322 ห้องปฏิบัติPR.322 (PSU_Sci30) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci30) (เลขทะเบียน: 2-0260-0057-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 302 ชั้น 3 อาคาร ห้อง PR. 322 อาคาร พลีคลินิค
ดร.นวิยา ฮุยเป้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
266 PR.320 ห้องปฏิบัติการ Exercise physiology (PSU_Sci29) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci29) (เลขทะเบียน: 2-0260-0060-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR. 320 ชั้น 3 อาคาร ห้อง PR. 320 อาคาร พลีคลินิค
นางสาวนงเยาว์ กิจเจริญนิรุตม์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
267 ML300-302 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci102) (เลขทะเบียน: 2-0260-0247-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ ML 300-302 ชั้น 3 อาคาร อาคาร ML
ผศ.ดร.วนิดา สุขเกษศิริ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
268 PR 304 ห้องปฏิบัติการระบบทางเดินอาหาร (PSU_Sci 28) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci28) (เลขทะเบียน: 2-0260-0062-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR. 304 ชั้น 3 อาคาร ห้อง PR. 304 อาคาร พลีคลินิค
ผศ.ดร.พิศเรศ เมืองนิล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
269 PR521/2 ห้องปฏิบัติการอณูจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci103) (เลขทะเบียน: 2-0260-0253-3)
ที่ตั้ง : ชั้น 5 อาคาร อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.วิภาวดี เสียงล้ำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
270 ST510 หน่วยวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci104) (เลขทะเบียน: 2-0260-0014-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ ST510 ชั้น 5 อาคาร อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
271 PR300 ห้องปฏิบัติการวิจัยส่วนกลาง (PSU_Sci26) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci26) (เลขทะเบียน: 2-0260-0070-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ PR.300 ชั้น 3 อาคาร ห้องวิจัยส่วนกลาง อาคารพลีคลินิค
นายเพทาย หิรัญพันธุ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
272 B401 พิพิธภัณฑ์พืช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci105) (เลขทะเบียน: 2-0260-0256-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ B401 ชั้น 4 อาคาร อาคารชีววิทยา
รศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
273 ML 204/1 ห้องปฏิบัติการการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง (PSU_Sci25) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci25) (เลขทะเบียน: 2-0260-0066-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ 204/1 ชั้น 2 อาคาร ห้องการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง อาคารปฏิบัติการรวม
นางดนิตา อธิวิวัฒน์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
274 NML305 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา (PSU_Sci24) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci24) (เลขทะเบียน: 2-0260-0263-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ NML 305 ชั้น 3 อาคาร ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา อาคารพลีคลินิคใหม่
นายเพทาย หิรัญพันธุ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
275 ST608 ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci106) (เลขทะเบียน: 2-0260-0258-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ ST608 ชั้น 6 อาคาร อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
276 ST418 ห้องปฏิบัติการชีวเคมีสัตว์น้ำ (PSU_Sci23) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci23) (เลขทะเบียน: 2-0260-0074-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ วท 418 ชั้น 4 อาคาร ห้องชีวเคมีสัตว์น้ำ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.อรณิชา รัตนาภรณ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
277 CH214 ห้องปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ (PSU_Sci22) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci22) (เลขทะเบียน: 2-0260-0088-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch 214 ชั้น 2 อาคาร ห้องวิจัยทางเคมีอนินทรีย์ อาคารเคมี
รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
278 PR516 ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci107) (เลขทะเบียน: 2-0260-0190-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ Pr516 ชั้น 5 อาคาร อาคารพรีคลินิค
ดร.รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
279 ML223 ห้องปฏิบัติการเคมี (PSU_Sci20) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci20) (เลขทะเบียน: 2-0260-0117-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ ML 223 ชั้น 2 อาคาร ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารปฏิบัติการรวม (ML)
นางสาวนุชรีย์ ชมเชย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
280 PR504 ห้องปฏิบัติการราวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci108) (เลขทะเบียน: 2-0260-0243-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ Pr504 ชั้น 5 อาคาร อาคารพรีคลินิค
ดร.ลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
281 P100 ห้องปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ (PSU_Sci16) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci16) (เลขทะเบียน: 2-0260-0058-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ P100 ชั้น 2 อาคาร ห้องปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ อาคารฟิสิกส์
รศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
282 B409 สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานพืช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci109) (เลขทะเบียน: 2-0260-0261-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ B409 ชั้น 4 อาคาร อาคารชีววิทยา
รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 2 คน
283 BSc.0211 ห้องปฏิบัติการชีวสารสนเทศ (PSU_Sci15) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci15) (เลขทะเบียน: 2-0260-0061-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSC211 ชั้น 2 อาคาร ห้องชีวสารสนเทศ อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.อุนิตษา สังข์เกตุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
284 BSc.0903 ห้องปฏิบัติการวิจัย BSc.0903 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci110) (เลขทะเบียน: 2-0260-0272-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc.0903 ชั้น 9 อาคาร อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc)
นางจวงจันทร์ วุฒิพันธุ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
285 P200 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ (PSU_Sci13) สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านนาโนเพื่อเทคโนโลยีด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci13) (เลขทะเบียน: 2-0260-0097-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ P203 ชั้น 2 อาคาร ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุอาคาร ฟิสิกส์
นายภาณุ ไทยนิรมิตร
สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านนาโนเพื่อเทคโนโลยีด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 2 คน
286 Ch.200 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci111) (เลขทะเบียน: 2-0260-0271-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch 200 ชั้น 2 อาคาร อาคารเคมี
นางสุจิตรา แก้วสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
287 P407 ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์:ไบโอเซนเซอร์ ไบโอโฟโตนิกส์และชีวฟิสิกส์เชิงคำนวณ (PSU_Sci12) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci12) (เลขทะเบียน: 2-0260-0096-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ P400 ชั้น 4 อาคาร ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์:ไบโอเซนเซอร์ ไบโอโฟโตนิกส์และชีวฟิสิกส์เชิงคำนวณ อาคาร ฟิสิกส์
ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
288 BSc.0904-0906 ห้องปฏิบัติการวิจัย BSc.0904-0906 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci112) (เลขทะเบียน: 2-0260-0273-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc.0904-0906 ชั้น 9 อาคาร อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc)
นางสาวสกลวรรษ์ เพชรประกอบ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
289 ML304-306 ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาโมเลกุล (PSU_Sci11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci11) (เลขทะเบียน: 2-0260-0022-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ Pr.216-218 ชั้น 2 อาคาร ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาโมเลกุล อาคารพรีคลินิก ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
290 Ch.204-Ch.208 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีเชิงฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci113) (เลขทะเบียน: 2-0260-0274-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch.204-Ch.208 ชั้น 2 อาคาร อาคารเคมี
นางกนกอร ศรีจันทร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
291 CH318 สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (PSU_Sci10) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci10) (เลขทะเบียน: 2-0260-0056-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ Ch318 ชั้น 3 อาคาร ห้องปฏิบัติการสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ อาคาร เคมี
รศ.ดร.จงดี บูรณชัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
292 NML 514 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีอินทรีย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci114) (เลขทะเบียน: 2-0260-0270-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ NML 514 ชั้น 5 อาคาร อาคาร NML
นายธนวัฒน์ จันทร์หนู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
293 CH424 Advance functional and natural materials สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci115) (เลขทะเบียน: 2-0260-0282-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ CH424 ชั้น 4 อาคาร อาคารเคมี
รศ.ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
294 BSc.1009 ห้องปฏิบัติการวิจัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci9) (เลขทะเบียน: 2-0260-0095-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc1009 ชั้น 10 อาคาร ห้อง Research Lab S.thananimit อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc)
ผศ.ดร.สุชีรา ธนนิมิตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
295 สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง(PSU_SLEC18) (เลขทะเบียน: 2-0264-0002-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ SA 218 – 219 , SA 22 ชั้น 2 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
ผศ.ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 9 คน
296 หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(PSU_SLEC17) (เลขทะเบียน: 2-0264-0013-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ SB 114 ชั้น 2 อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.บัญญัติ เฉิดฉิ้ม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 4 คน
297 ห้องปฏิบัติการชีวภาพ 5 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC16) (เลขทะเบียน: 2-0264-0010-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ ห้อง SC 208 ชั้น 2 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นางวรรณลี พัฒนถลาง
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 4 คน
298 ห้องปฏิบัติการชีวภาพ 4 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC15) (เลขทะเบียน: 2-0264-0009-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ SC 206 - 207 ชั้น 2 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 5 คน
299 ห้องปฏิบัติการชีวภาพ 3 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC14) (เลขทะเบียน: 2-0264-0016-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ SC 202 - 203 ชั้น 2 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นายสากล โพธิ์เพชร
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 5 คน
300 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med13) (เลขทะเบียน: 2-0260-0175-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 310 ชั้น 3 อาคาร อาคารวิจัยรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร
รศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 5 คน
301 ห้องปฏิบัติการอณูวิทยาทางจุลชีพ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med12) (เลขทะเบียน: 2-0260-0161-8)
ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคาร ห้องปฏิบัติการอณูวิทยาทางจุลชีพ อาคาร รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร
ดร.กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 2 คน
302 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร อาคาร ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC13) (เลขทะเบียน: 2-0264-0008-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ SC 102 - 103 ชั้น 1 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นางสาวผกาวัลย์ ชูเชิด
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 คน
303 ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med11) (เลขทะเบียน: 2-0260-0160-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 302 ชั้น 3 อาคาร ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยา อาคาร รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร
ผศ.ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 2 คน
304 ห้องปฏิบัติการเคมี3 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC12) (เลขทะเบียน: 2-0264-0017-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ SD 124 - 125 ชั้น 1 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นายธีรยุทธ ขุนรอง
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 4 คน
305 ห้องปฏิบัติการเคมี2 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC11) (เลขทะเบียน: 2-0264-0018-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ SB 204 - 205 ชั้น 2 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นางสาวณิชาภา ทับจันทร์
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 4 คน
306 ห้องปฏิบัติการวิจัย 2 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med10) (เลขทะเบียน: 2-0260-0159-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 201 ชั้น 2 อาคาร ห้องปฏิบัติการวิจัย 2 อาคาร รัตน์ ประธานราษฎร์นิก
ผศ.ดร.กัญญนัช กนกวิรุฬห์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 3 คน
307 ห้องปฏิบัติการเคมี1 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC10) (เลขทะเบียน: 2-0264-0007-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ SB 201 - 202 ชั้น 2 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นางอุบล ยอดราช
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 4 คน
308 209 ห้องปฏิบัติการวิจัย 1 (PSU_Med9) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med9) (เลขทะเบียน: 2-0260-0158-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 209 ชั้น 2 อาคาร อาคารวิจัยรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร
รศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 4 คน
309 ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC9) (เลขทะเบียน: 2-0264-0006-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ SC 104 ชั้น 1 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นายโรจน์ระวี บุญมา
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 6 คน
310 ห้องเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(PSU_SLEC8) (เลขทะเบียน: 2-0264-0014-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ SB 212,SB 114 ชั้น 2 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
ผศ.ดร.โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 5 คน
311 ST308 ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ 308 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci8) (เลขทะเบียน: 2-0260-0092-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 308 ชั้น 3 อาคาร ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเพชรดาพัชญ์ บุญสุข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
312 ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา(Pre-PCR) (PSU_Med8) สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med8) (เลขทะเบียน: 2-0260-0230-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ Pre-PCR ชั้น 4 อาคาร ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา อาคารภาควิชาพยาธิวิทยา
ผศ.ดร.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ
สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 23 คน
313 402 ห้องปฏิบัติการรวม (PSU_Med6) สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med6) (เลขทะเบียน: 2-0260-0171-5 )
ที่ตั้ง : เลขที่ 402 ชั้น 4 อาคาร ห้องปฏิบัติรวมภาคกุมารฯ
นางสาวสารภี ด้วงชู
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 1 คน
314 ST518 Marine Microbiological Laboratory สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci5) (เลขทะเบียน: 2-0260-0091-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ วท. 510 ชั้น 5 อาคาร ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
315 ฟาร์มเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง(PSU_SLEC7) (เลขทะเบียน: 2-0264-0012-1)
ที่ตั้ง : อาคาร ฟาร์มเกษตร
ผศ.ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 7 คน
316 ห้องปฏิบัติการวิจัยและโครงงานกายภาพ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC6) (เลขทะเบียน: 2-0264-0005-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ Sc 302 - 305 ชั้น 3 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นางสาวสุมาลี สีผม
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 8 คน
317 ห้องปฎิบัติการโรคติเชื้อ(ID) (Med_3) สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med3) (เลขทะเบียน: 2-02-60-0227-4)
ที่ตั้ง : อาคาร อาคาร 13 ชั้น ชั้น 12
ศ.ดร.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 2 คน
318 ห้องปฏิบัติการวิจัยและโครงงาน4 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC5) (เลขทะเบียน: 2-0264-0004-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ SB 302 ชั้น 3 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นายสมพงษ์ สุขขาวงษ์
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 4 คน
319 ST339 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci4) (เลขทะเบียน: 2-0260-0019-1)
ที่ตั้ง : อาคาร ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์
รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 3 คน
320 ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาคลินิก(CP) (PSU_Med2) สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0228-2)
ที่ตั้ง : อาคาร อาคาร 13 ชั้น ชั้น 12
ศ.ดร.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 2 คน
321 ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์(PSU_Med1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0186-3)
ที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคาร วิจัยรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร
นางสาววันวิสาข์ มณีฉาย
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 2 คน
322 ST420 ห้องปฏิบัติการโปรตีนอะมิลอยด์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci3) (เลขทะเบียน: 2-0260-0010-7)
ที่ตั้ง : อาคาร ห้องปฏิบัติการโปรตีนอะมิลอยด์
รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 3 คน
323 ห้องปฏิบัติการวิจัยและโครงงาน3 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC4) (เลขทะเบียน: 2-0264-0015-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ SB 302 - 305 ชั้น 3 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นายไตรเทพ สุดสำอางค์
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 16 คน
324 ห้องปฏิบัติการวิจัยและโครงงาน2 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC3) (เลขทะเบียน: 2-0264-0001-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ SBG 306 - 307 ชั้น 3 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นางสาวเสาวภา เมืองแก้ว
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 20 คน
325 ห้องปฏิบัติการ CTEC ศูนย์วิจัยกลางทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์(PSU_Dent10) (เลขทะเบียน: 2-0260-0237-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ เลขที่ห้อง 508 ชั้น 5 อาคาร อาคาร 1
นางสาวกัญญมน บัวแก้วฉีด
ศูนย์วิจัยกลางทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 คน
326 ห้องปฏิบัติการวิจัยและโครงงาน1 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC2) (เลขทะเบียน: 2-0264-0003-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ SB 308 - 309 ชั้น 3 อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุรีย์รัตน์ แทนสุวรรณ
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 10 คน
327 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(PSU_SLEC1) (เลขทะเบียน: 2-0264-0011-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ SBG 04 ชั้น G อาคาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
นายณัฐวัฒน์ จำปา
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 6 คน
328 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ศูนย์วิจัยกลางทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์(PSU_Dent9) (เลขทะเบียน: 2-0260-0238-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ เลขที่ห้อง 604 ชั้น 6 อาคาร อาคาร 1
นางสาวกัญญมน บัวแก้วฉีด
ศูนย์วิจัยกลางทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 คน
329 ST341 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โปรตีนในถุงมือยาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0011-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ วท.341 ชั้น 3 อาคาร อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 3 คน
330 ห้องปฏิบัติการการเตรียมยา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย(PSU_Ttmed6) (เลขทะเบียน: 2-0260-0231-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ TTM 506 ชั้น ชั้น 3 อาคาร อาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวจอมกานต์ ณ พัทลุง
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย
คณะการแพทย์แผนไทย 1 คน
331 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ศูนย์วิจัยกลางทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์(PSU_Dent8) (เลขทะเบียน: 2-0260-0236-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ เลขที่ห้อง 603 ชั้น 6 อาคาร อาคาร 1 ชั้น 6 หมายเลขห้อง 603
นางสาวกัญญมน บัวแก้วฉีด
ศูนย์วิจัยกลางทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 คน
332 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์(PSU_Dent7) (เลขทะเบียน: 2-0260-0192-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ เลขที่ห้อง3401 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 3
นางสุปรียา วาณิชย์ปกรณ์
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 คน
333 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์(PSU_Dent6) (เลขทะเบียน: 2-0260-0045-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3423 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 3 ชั้น 4 หมายเลขห้อง 3423
นางบรรเจิด ยะพงศ์
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 คน
334 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์(PSU_Dent5) (เลขทะเบียน: 2-0260-0090-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3231 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 3231
ผศ.ดร.สมพิศ คินทรักษ์
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 คน
335 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์(PSU_Dent4) (เลขทะเบียน: 2-0260-0112-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3234 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 3234
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 คน
336 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาช่องปาก สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์(PSU_Dent3) (เลขทะเบียน: 2-0260-0098-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3232 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 หมายเลขห้อง 3232
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 คน
337 ห้องปฏิบัติการทันตวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์(PSU_Dent2) (เลขทะเบียน: 2-0260-011-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 515 ชั้น 5 อาคาร อาคาร 1 ชั้น 5 หมายเลข 515
รศ.ดร.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 คน
338 BSc.0801 ห้องปฎิบัติการทางชีวโมเลกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์(PSU_Sci1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0068-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ BSc.0801 ชั้น 8 อาคาร ห้องหน่วยวิจัยชีวโมเลกุล อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน
339 ห้องวิจัย 1 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย(PSU_Ttmed5) (เลขทะเบียน: 2-0260-0234-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ TTM414 ชั้น ชั้น 3 อาคาร อาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ผศ.ดร.นันทิยา จ้อยชะรัด
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย
คณะการแพทย์แผนไทย 1 คน
340 ห้องปฏิบัติการชีวสรีรวิทยา คณะการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย(PSU_Ttmed4) (เลขทะเบียน: 2-0260-0042-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ E 204 ชั้น 2 อาคาร อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ศ.ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล
คณะการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย
คณะการแพทย์แผนไทย 1 คน
341 ห้องเครื่องมือกลาง 2 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย(PSU_Ttmed3) (เลขทะเบียน: 2-0260-0041-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ TTM 147 ชั้น ชั้น 3 อาคาร อาคารรสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวอรพรรณ สกุลแก้ว
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย
คณะการแพทย์แผนไทย 1 คน
342 ห้องปฏิบัติการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย(PSU_Ttmed2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0134-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ TTM01/2 ชั้น 2 อาคาร อาคารคาเฟต
ดร.ธัญญลักษณ์ ศิริยงค์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย
คณะการแพทย์แผนไทย 1 คน
343 ห้องวิจัย 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย(PSU_Ttmed1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0040-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ TTM505 ชั้น ชั้น 3 อาคาร อาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดร.เสถียรพงษ์ ภูผา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย
คณะการแพทย์แผนไทย 1 คน
344 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ และเนื้อเยื่อ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์(PSU_Dent1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0032-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 505 ชั้น 5 อาคาร อาคาร 1 ชั้น 5 หมายเลขห้อง 505
รศ.ดร.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 คน
345 E505BC ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม(PSU_Envi2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0165-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ BC ชั้น 5 อาคาร อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 คน
346 E505A ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม(PSU_Envi1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0133-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ BC ชั้น 5 อาคาร อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.พนาลี ชีวกิดาการ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 2 คน
347 ห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm34) (เลขทะเบียน: 2-0260-0219-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3302A ชั้น 3 อาคาร อาคาร 3
ดร.ทวีศักดิ์ มณีโรจน์
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
348 ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 12 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm33) (เลขทะเบียน: 2-0260-0028-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3301 ชั้น 3 อาคาร อาคาร 3
นางสาวดวงแข มณีนวล
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
349 ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 11 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm32) (เลขทะเบียน: 2-0260-0027-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2206C ชั้น 2 อาคาร อาคาร 2
นางสุปรีดี สังฆรักษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 1 คน
350 ห้องปฏิบัติการกลางบัณฑิตศึกษา (4) คณะเภสัชศาสตร์ ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm31) (เลขทะเบียน: 2-0260-0150-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ.5403 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 5
นายกมล ปาลรัตน์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
351 ห้องปฏิบัติการกลางบัณฑิตศึกษา (3) คณะเภสัชศาสตร์ ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm30) (เลขทะเบียน: 2-0260-0149-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ.5401 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 5
นายกมล ปาลรัตน์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 3 คน
352 ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี 2 ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm29) (เลขทะเบียน: 2-0260-0005-1)
ที่ตั้ง : อาคาร ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
นายกมล ปาลรัตน์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 3 คน
353 ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี 1 ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm28) (เลขทะเบียน: 2-0260-0001-8)
ที่ตั้ง : อาคาร ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์
นายกมล ปาลรัตน์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 3 คน
354 ห้องปฏิบัติการกลางบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (3) Biotechnology ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm27) (เลขทะเบียน: 2-0260-0004-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ. 2106 ชั้น 1 อาคาร อาคาร 2
นายกมล ปาลรัตน์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 3 คน
355 ห้องปฏิบัติการกลางบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (2) ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm26) (เลขทะเบียน: 2-0260-0007-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ. 5302 ชั้น 3 อาคาร อาคาร 5
นายกมล ปาลรัตน์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
356 ห้องปฏิบัติการกลางบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (1) ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm25) (เลขทะเบียน: 2-0260-0006-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ. 5301 ชั้น 3 อาคาร อาคาร 5
นายกมล ปาลรัตน์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
357 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยโครมาโตกราฟี (2) ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm24) (เลขทะเบียน: 2-0260-0008-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ. 5402 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 5
นายกมล ปาลรัตน์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
358 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยโครมาโตกราฟี (1) ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm23) (เลขทะเบียน: 2-0260-0009-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ. 5404 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 5
นายกมล ปาลรัตน์
ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
359 ห้องปฏิบัติการวิจัยสถานวิจัยสถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm22) (เลขทะเบียน: 2-0260-0018-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ. 5303 ชั้น 3 อาคาร อาคาร 5
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 3 คน
360 ห้องปฏิบัติการวิจัยสถานวิจัยระบบนำส่งยา สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm21) (เลขทะเบียน: 2-0260-0140-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ. 5304 ชั้น 3 อาคาร อาคาร 5
ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 5 คน
361 ห้องปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm20) (เลขทะเบียน: 2-0260-0179-1)
ที่ตั้ง : ชั้น 5 อาคาร อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิน
นางปราณี รัตนสุวรรณ
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 4 คน
362 ห้องปฏิบัติการเซลล์เพาะเลี้ยง สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm19) (เลขทะเบียน: 2-0260-0178-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3403C ชั้น 4 อาคาร อาคาร 3
นางปราณี รัตนสุวรรณ
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 4 คน
363 ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm18) (เลขทะเบียน: 2-0260-0142-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3403A ชั้น 4 อาคาร อาคาร 3
นางปราณี รัตนสุวรรณ
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 4 คน
364 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm17) (เลขทะเบียน: 2-0260-0145-6)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3402 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 3
นางปราณี รัตนสุวรรณ
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 4 คน
365 ห้องปฏิบัติการทางเภสัชเวท สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm15) (เลขทะเบียน: 2-0260-0141-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ. 3402 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 3 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
ผศ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 5 คน
366 ห้องปฏิบัติการทางเภสัช พฤกษศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm14) (เลขทะเบียน: 2-0260-0020-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3401 ชั้น 4 อาคาร อาคาร 3
นางปราณี รัตนสุวรรณ
สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 4 คน
367 ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 10 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm13) (เลขทะเบียน: 2-0260-0109-0)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2105 ชั้น 1 อาคาร อาคาร 2
นางสุปรีดี สังฆรักษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
368 ห้องปฏิบัติการ ทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 9 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm12) (เลขทะเบียน: 2-0260-0220-7)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2206 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 2
รศ.ดร.เสน่ห์ แก้วนพรัตน์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 1 คน
369 ห้องปฏิบัติการ ทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 8 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm11) (เลขทะเบียน: 2-0260-0206-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2206A ชั้น 2 อาคาร อาคาร 2
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 1 คน
370 ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 7 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm10) (เลขทะเบียน: 2-0260-0108-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3110 ชั้น 1 อาคาร อาคาร 3
รศ.ดร.วิวัฒน์ พิชญากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
371 ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm9) (เลขทะเบียน: 2-0260-0208-8)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3111 ชั้น 1 อาคาร อาคาร 3
ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
372 ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm8) (เลขทะเบียน: 2-0260-0147-2)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3112 ชั้น 1 อาคาร อาคาร 3
รศ.นัฏฐา แก้วนพรัตน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
373 ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm7) (เลขทะเบียน: 2-0260-0146-4)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3113 ชั้น 1 อาคาร อาคาร 3
ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
374 ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm6) (เลขทะเบียน: 2-0260-0221-5)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2205 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 2
ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
375 ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm5) (เลขทะเบียน: 2-0260-0110-3)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2204 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 2
รศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
376 ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm4) (เลขทะเบียน: 2-0260-0148-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 2202 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 2
รศ.ดร.ศรัณยู สงเคราะห์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 2 คน
377 ห้องปฏิบัติการ 4 ภาควิชาเภสัชเคมี สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm2) (เลขทะเบียน: 2-0260-0030-1)
ที่ตั้ง : เลขที่ 3202F ชั้น 2 อาคาร อาคาร 3 ภาควิชาเภสัชเคมี
รศ.ดร.เจษฎี แก้วศรีจันทร์
สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 1 คน
378 ห้องปฏิบัติการวิจัยภาควิชาเภสัชเคมี สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์(PSU_Pharm1) (เลขทะเบียน: 2-0260-0023-9)
ที่ตั้ง : เลขที่ ภ. 3202 ชั้น 2 อาคาร อาคาร 3 ภาควิชาเภสัชเคมี
ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร
สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ 3 คน

 

'