ติดต่อเรา


ห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC), อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Telephone:(074)28-6954  Email: supornchai.o@psu.ac.th  Website: http://rdo.psu.ac.th

ผู้ประสานงาน: คุณสุพรชัย อ่อนดำ Telephone:(074)28-6954 Email: supornchai.o@psu.ac.th