ภาพบรรยายกาศการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะกรรมการคกส.ของสถาบัน ม.อ.)

 

ติดต่อ

มาตรฐานการวิจัยในสัตว์ทดลอง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์:0-7428-6963
Email: rdo@psu.ac.th
Website: http://rdo.psu.ac.th

Link ที่เกี่ยวข้อง