คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

kitja
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี อุดมอักษร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
Email: wandee.u@psu.ac.th
Tel: 0-7428-8185

kitja

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่น จันจุฬา
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ
รองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Email: pin.c@psu.ac.th
Tel: 074-286074

kitja
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ (รองผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย)

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนา
Email: suppasil.m@psu.ac.th
Tel: 074-286948

ponlachart
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ (รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนา
Email: ponlachart.c@psu.ac.th
Tel: 074-286948

kitja
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา มหัทธนาดุล

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
Email: sirima.m@psu.ac.th
Tel: -

pilaiwanwadee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
Email: pilaiwanwadee.h@psu.ac.th
Tel: 074-288207

jakrawadee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.จักราวดี จุฬามณี

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
Email: jjakrawadee@gmail.com
Tel: -

kringpaka
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
Email: kringpaka@hotmail.com
Tel: 074-288484

nattapon
อ.ดร.ทพ.ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร

สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
Email: nattapon.r@psu.ac.th
Tel: 074-287611

kitja
ผศ.เขมิกา อุระวงค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ์
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
Email: jantra.s@psu.ac.th
Tel: 074-288684

kitja
ผศ.ดร.สพ.ญ.ศศิภา จันทร์ขจร

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Email: pin.c@psu.ac.th
Tel: 074-289600

kitja
ดร.ศษิวิมล อิ๋วสกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
Email: sasiwimon.i@psu.ac.th
Tel: 074-288637

kitja
สพ.ญ.จุฑาพร สังหาญ

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
Email: vic_sa@hotmail.com
Tel: 074-289600

kwanchanok
สพ.ญ.ขวัญชนก เดชยง

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
เลขานุการฯ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
Email: kwanchanok.d@psu.ac.th
Tel: 074-288088

wimol
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล บุญรอดำ

หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Email: wimon.b@rmutsv.ac.th
Tel: 082-4389951

jureerat
นางจุรีรัตน์ ทองเรือง

บุคคลภายนอก
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด -
Email: jureerat.t@gmail.com
Tel: 081-9638199

kitja
คุณคนึง บัวพูล

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง
Email: kanung.b@psu.ac.th
Tel: 074-239903

jantana
นางจันทนา อ่อนดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนา
Email: jantana.p@psu.ac.th
Tel: 074-286969

supronchai
นายสุพรชัย อ่อนดำ

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนา
Email: supronchai.o@psu.ac.th
Tel: 074-286954

sineenart
นางสาวสินีนาฏ วัชราภรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนา
Email: sineenart.w@psu.ac.th
Tel: 074-286963

ติดต่อ

มาตรฐานการวิจัยในสัตว์ทดลอง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์:0-7428-6963
Email: rdo@psu.ac.th
Website: http://rdo.psu.ac.th

Link ที่เกี่ยวข้อง